WZRASTAJĄCE KOSZTY DOSTARCZANYCH MEDIÓW

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 16.11.2022 r. zatwierdzono kolejną podwyżkę cen ciepła – tym razem dla OPEC – z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6 % w zależności od grupy taryfowej. Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 01.01.2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Ponadto Ustawą z dnia 19.09.2022 r. lokale mieszkalne zostały objęte ochroną na czas do 30.04.2023 r. poprzez zastosowanie średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą do 103,82 zł netto/GJ.

Jednocześnie od 1 stycznia 2023 r. zostanie zniesiona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%. Spowoduje to kolejny wzrost kosztów ciepła o 18%, a dostarczanego paliwa gazowegoz obniżonej stawki 0% do 23%.

Wzrost energii elektrycznej został ograniczony do ceny maksymalnej za dostarczoną 1 MWh do 693 zł netto. Również w tym przypadku nastąpi zmiana stawki VAT (z obniżonej stawki 5% do 23%).

Ponadto PGE ENERGIA CIEPŁA S. A. wystąpiła do Prezesa URE o zmianę taryfy dla ciepła, zgodniez Rozporządzeniem MKiŚ w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2022., poz. 2347).

POWRÓT DO PODSTAWOWYCH STAWEK PODATKU VAT (23%), SPOWODUJE AUTOMATYCZNY WZROST OPŁAT ZA DOSTARCZONE MEDIA.

LIKWIDACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Informujemy, że od 01.01.2023 r. zostaną zamknięte nw. rachunki bankowe:

Santander Bank Polska S.A.:   49 1500 1025 1210 2003 6470 0000

PeKaO S.A:   63 1240 3523 1111  0000 4330 3551 

Decyzja o zamknięciu została podyktowana coraz wyższymi opłatami manipulacyjnymi za ich obsługę oraz stale malejącą liczbą wpłat
na powyższe rachunki.

Mieszkańców, którzy posiadają stare książeczki opłat i dokonują wpłat gotówkowych w placówkach pocztowych lub w oddziałach Monetii, prosimy o zwrócenie uwagi na numery kont bankowych wpisanych
na blankietach książeczek.

Przypominamy, że od czerwca br. posiadacie Państwo swoje indywidualne numery rachunków bankowych, które każdorazowo drukujemy na emitowanych wymiarach opłat. Większość mieszkańców dostosowała się już do zmian. Pozostałych także zachęcamy
do korzystania ze spersonalizowanych rachunków, gdyż docelowo staną się one jedynymi, na które będzie można  dokonywać wpłat
za mieszkania/garaże.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA DOSTARCZANEGO PRZEZ OPEC

Decyzją Prezesa URE nr OGD.4210.72.2022.164.XXIII.DJ
z 16 listopada br. zatwierdzono nową taryfę
dla ciepła dostarczanego przez OPEC – z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6%.

Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę
i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Należy podkreślić, że aktualnie na ciepło systemowe obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT. Z zapowiedzi medialnych wynika,
że po 1 stycznia 2023 r. nie zostanie przedłużona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%.

Spowoduje to kolejny wzrost kosztów o 18%.

Oświadczenia w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła złożone

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (ma ona za zadanie ustalenie maksymalnej ceny gigadżula wytwórczego do rozliczenia z odbiorcami) od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r. wytwórca nie może sprzedawać uprawnionym odbiorcom ciepła, po cenie większej niż cena określona w powyższej ustawie.

Aby można z tego skorzystać odbiorcy ciepła zobowiązani byli do złożenia stosownego oświadczenia do swojego wytwórcy ciepła.

Zarząd Spółdzielni złożył w wyznaczonym terminie wymagane oświadczenia do OPEC, uprawniające do stosowania wobec tut. Spółdzielni średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Dzięki temu Mieszkańcy naszego osiedla zostali zabezpieczeni na wypadek, gdyby ceny przekroczyły określony ustawą pułap.

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 30 września 2022 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Nowe stawki z tym związane zostaną uwzględnione w naszej Spółdzielni w wymiarze opłat czynszowych od 1 listopada 2022 r., a wszelkie różnice wynikające ze zmian cen, zostaną uwzględnione w kolejnym rozliczeniu mediów.