SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JANOWO” W RUMI
ul. DĄBROWSKIEGO 56

Ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na następujące roboty:

1.    Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej wraz z wykonaniem pełnej próby szczelności w 7 budynkach
Wysokość wadium: 1.000 zł
2.    Remont podestów oraz schodów przed wejściami do klatek schodowych
Wysokość wadium: 3.000 zł
3.    Wymianę opraw oświetleniowych na klatkach schodowych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej.
Wysokość wadium: 4.000 zł
4.    Wymiana wyłazów dachowych oraz montaż schodów nożycowych w budynkach mieszkalnych
Wysokość wadium: 4.000 zł
5.    Wymianę słupów oświetlenia parkowego
Wysokość wadium: 2.000 zł
6.    Wykonanie badań instalacji elektrycznej w zakresie odporności izolacji przewodów i ochrony od porażeń
Wysokość wadium: 1.000 zł
7.    Wykonanie badania drożności kominów
Wysokość wadium 500 zł
8.    Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Wysokość wadium: 8.000 zł
9.    Renowację loggii w budynkach mieszkalnych
Wysokość wadium: 15.000 zł
10.    Wymianę pionów instalacji ciepłej i zimnej wody
Wysokość wadium: 6.000 zł

Szczegółowych informacji w zakresie przetargów 1 – 5 udziela Dział Eksploatacyjno-Remontowy tel. 58 679-57-42 (pokój 15), natomiast w zakresie przetargów 6 – 10 udziela Dział Techniczny tel. 58 679-57-30, 58 679-57-31 (pokój nr 12)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych przetargów można otrzymać odpłatnie w siedzibie Spółdzielni od 9.02.2016r

Oferty należy składać w terminie do 26.02.2015r. do godz. 12.oo w sekretariacie Spółdzielni – I piętro, pokój nr 104

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

ZMIANA FIRMY WYWOŻĄCEJ ŚMIECI

Jak wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Rumi, od 1 lutego br. odpady z terenu osiedla będzie wywoziła firma „Metalpol”, a nie jak dotychczas PUK Rumia. Jest to efekt rozstrzygniętego właśnie przez Gminę przetargu na odbiór odpadów z miasta. Stawka za wywóz śmieci pozostaje bez zmian i będzie nadal wynosić
11 zł / osobę – w przypadku segregowania odpadów, jak to ma miejsce aktualnie.
Trwają natomiast rozmowy w sprawie dzierżawy pojemników na odpady zielone i zmieszane (dotychczas dzierżawiliśmy je od firmy PUK Rumia) oraz w sprawie wywozu odpadów wielkogabarytowych w tygodniach, gdy nie robi tego miasto. Gmina gwarantuje odbiór takich odpadów raz w miesiącu, wobec czego Spółdzielnia chce utrzymać dotychczasowy standard świadczonych usług,
tj. aby wywóz wielkogabarytów następował dodatkowo trzy razy w miesiącu. Dotychczas za ten dodatkowy pakiet usług płaciliśmy 0,44 zł/osoby miesięcznie. Jak będzie od 1 lutego, okaże się po przeprowadzeniu stosownych negocjacji. Gdy tylko będzie znany ich rezultat, niezwłocznie przedstawimy informację na ten temat.

UWAGA – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

mienieDotyczy tylko lokali wyodrębnionych !!!

1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepisy, które opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 1045 wprowadzają kilka nowych reguł dotyczących podatku od nieruchomości (w szczególności art. 3 ust. 5 znowelizowanej ustawy). Co istotne, zmiany te dotyczą wyłącznie osób, które posiadają odrębną własność lokalu.
Na czym polega zmiana?
Do tej pory właściciele lokali musieli bezpośrednio wnieść do Urzędu Miasta Rumia podatek od nieruchomości dotyczący lokalu mieszkalnego wraz z komórką piwniczną oraz od gruntu przynależnego do budynku, wynikającego z udziału przypisanego do lokalu (część B – patrz inforgrafika obok). Pozostałe składniki podatków od części wspólnej w budynku i mienia spółdzielni (część A i C) właściciele lokali płacili do Spółdzielni zgodnie z wymiarem opłat czynszowych, a ta przekazywała je dalej do Urzędu Miasta.
Po zmianach, od 1 stycznia br. właściciele lokali w ramach podatku płaconego bezpośrednio do Urzędu Miasta będą płacić również podatek od części wspólnej w budynku (część A). W wymiarze opłat czynszowych pozostanie jedynie podatek od mienia wspólnego Spółdzielni (część C).
Spółdzielnia przekaże do Urzędu Miasta Rumia dane dotyczące powierzchni części wspólnych (część A) dla każdego z budynków w zasobach Spółdzielni. Następnie w oparciu o te dane Urząd Miasta ustali nową podstawę opodatkowania podatku na rok 2016. W związku z tym, właściciele wyodrębnionych lokali, oprócz decyzji ustalającej nową wysokość podatku od nieruchomości, otrzymają także druk formularza IN-1, który trzeba będzie złożyć w Urzędzie Miasta, w celu weryfikacji dotychczasowych danych.
Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnienie od urzędników rumskiego magistratu, iż będą oni udzielali wszelkich informacji oraz będą służyć pomocą przy składaniu korekt do informacji podatkowej.

Wszelkich informacji na temat nowelizacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych udziela: Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7, 84 – 230 Rumia
pokój 207, 217 nr tel.: 58 6796526, 6796514, 6796519
e-mail: podatki@um.rumia.pl

Poza opisaną wyżej zmianą od 1 stycznia 2016 roku, podatek od nieruchomości nieprzekraczający kwoty 100 zł będzie musiał zostać zapłacony jednorazowo. Do tej pory, zgodnie z otrzymaną z Urzędu Miasta decyzją, podatek ten mógł być przez osoby fizyczne, niezależnie od jego wysokości, opłacony w czterech ratach.

GDZIE MOŻNA ZAPŁACIĆ ZA CZYNSZ?

Oczywiście najwygodniej i najszybciej za czynsz można zapłacić siedząc w fotelu we własnym domu korzystając z internetowego konta bankowego. Spółdzielnia ma kilka kont, na które można dokonywać wszystkich opłat (ich wykaz znajduje się na stronie internetowej www.smj-rumia.pl).
Jednakże mieszkańcy, którzy wolą to robić drogą tradycyjną, mogą – nie fatygując się do kasy w biurze Spółdzielni, znajdującej się w sporej odległości od większej części osiedla – wybrać jeden z licznych punktów czy banków na terenie miasta. Spółdzielnia zawarła umowy z wieloma bankami i agencjami płatniczymi, w których mieszkańcy Spółdzielni mogą bez prowizji zapłacić za czynsz.
Spółdzielnia prowadzi aktualnie rozmowy z Pocztą-Polską i przygotowywana jest stosowna umowa w sprawie współpracy. Dzięki temu we wszystkich placówkach i agencjach pocztowych również będzie można regulować czynsz bez prowizji. Gdy tylko umowa ta wejdzie w życie, poinformujemy o tym na łamach „Naszych Spraw”.
Poniżej zamieszczamy lokalizacje placówek, w których można zapłacić czynsz bez prowizji:
1.    Monetia
•    ul. Dąbrowskiego 125
•    ul. Dąbrowskiego 2
•    ul. Kosynierów 17
2.    Bank Millenium, ul. Starowiejska 9
3.    Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131
4.    PKO BP, ul. Sobieskiego 16
5.    Bank Rumia Spółdzielczy, ul. Morska 21
6.    BZ WBK, Dąbrowskiego 20
7.    BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26

Zachęcamy do korzystania z tych możliwości.

Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56

posiada na wynajem lokal w budynku mieszkalnym przy
ul. Pomorskiej 3

Lokal o pow. 16,9m2  położony jest na IV piętrze, w kl. B, idealny na dodatkowe pomieszczenie.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi  pok. 29,
telefon 58 679-57-07.