GŁOSUJMY, GŁOSUJMY, GŁOSUJMY!!! CODZIENNIE !!!

Wygrajmy razem plac zabaw!materiał promocyjny I

Nasza Spółdzielnia bierze udział w konkursie pn.: ,,Podwórko NIVEA”. Spółdzielnia zgłosiła do konkursu budowę placu zabaw, który miałby powstać na terenie jednostki D – w „kwadracie” pomiędzy budynkami Pomorska 17, 19, 21, 23 i 25.
Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby głosowali na naszą lokalizację.
Głosowanie rozpoczęło się 1 kwietnia i potrwa do końca maja.
Głosy oddajemy na stronie internetowej Konkursu:

www.nivea.pl/podworko

Tam wybieramy województwo pomorskie, powiat wejherowski, a następnie z listy lokalizacji: gminę Rumię, Pomorska.
GŁOSUJEMY CODZIENNIE! :)

Oddany głos potwierdzamy podając adres e-mail. Następnie na podany adres e-mail przyjdzie link weryfikacyjny, który należy potwierdzić (ze względu na spory ruch na stronie konkursowej, link taki przychodzi nawet po godzinie). Dla osób posiadających skrzynki e-mail (a nieposiadających komputera czy dostępu do internetu) w celu oddania głosu istnieje możliwość skorzystania z komputera w sekretariacie Spółdzielni (na I piętrze) albo w Domu Kultury SM „Janowo”.
„Podwórko NIVEA” zostanie wybudowane w tym roku w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów. Do konkursu zgłoszono ponad 1000 lokalizacji z całej Polski! Jak się okazuje, z Rumi zgłoszono dwie – więc istotne jest, abyśmy zagłosowali na naszą – przy ul. Pomorskiej.

Tak więc zachęcamy wszystkich, aby codziennie głosowali i również zachęcali rodzinę, przyjaciół, znajomych do pomocy w głosowaniu:) TO, CZY WYGRAMY PLAC ZABAW, ZALEŻY TYLKO OD NAS!!!IMG_0768

Nowy wymiar opłat czynszowych

Informujemy, iż od 1 maja br. obowiązywać będzie nowy wymiar opłat czynszowych, z którego zdjęta zostanie opłata z tytułu centralnego ogrzewania.

Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 27-05-2015 o godz. 11:30
pod adresem: Gdańska 4, 84-230 Rumia,
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc
druga licytacja ruchomości:

PAWILON HANDLOWY
Otynkowany, zaopatrzony w zasilanie energ. i wodne
Wymiar łączny 750×618 cm

Suma oszacowania
29 000,00 zł

Cena wywołania
14 500,00 zł

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

WYNIKI GŁOSOWAŃ NAD UCHWAŁAMI

WALNE ZGROMADZENIE SM „JANOWO”
14-16 kwietnia 2015r.

uchwała w sprawie ilość głosów
za przeciw wstrzym. się
nr 1 zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi. 159 4 3
nr 2 zatwierdzenia Protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi odbytego w dniach 8-11.04.2014r. 156 6 2
nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014. 161 5 2
nr 4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2014. 159 7 0
nr 5 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2014. 169 5 2
5.2.a udzielenia absolutorium Panu Józefowi Chmielewskiemu Prezesowi Zarządu. 161 9 6
5.2.b udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Pawlak zastępcy Prezesa Zarządu. 164 8 8
5.2.c udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Antochowskiemu zastępcy Prezesa Zarządu. 168 1 7
nr 6 zmian w Statucie SM „Janowo”, rozdział „Organy Spółdzielni”, podrozdział „Rada Nadzorcza”. 9 144 10

 

BĘDZIEMY REALIZOWAĆ POMYSŁY MIESZKAŃCÓW

Ankiety zostały przeanalizowane !!!

Jak zapewne Państwo pamiętają, w styczniu zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców naszego osiedla do wypełnienia ankiety pt.: „Jak się mieszka na osiedlu”. Była ona zamieszczona na łamach biuletynu oraz na stronie internetowej naszej Spółdzielni. Jak pisaliśmy, do Spółdzielni wpłynęło niespełna 140 ankiet – lecz mieszkańcy zawarli w nich wiele cennych uwag, a także pomysłów. Zarząd Spółdzielni dokonał analizy wszystkich ankiet i jeszcze w tym roku część propozycji mieszkańców zostanie zrealizowana.
W związku ze zgłoszeniami Zarząd Spółdzielni wystąpił do Straży Miejskiej i Policji o zwiększenie częstotliwości kontroli w newralgicznych punktach janowskiego osiedla (w głównej mierze w okolicach zespołów handlowo-usługowych przy ul. Stoczniowców i Pomorskiej), a także o interwencje w stosunku do osób przebywających w pergolach śmietnikowych (pijących tam alkohol, załatwiających swoje potrzeby fizjologiczne, itp.). Wystąpiono również do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sprawie powołania zespołu kontrolnego, celem przejrzenia wszystkich pojemników i ustalenia ich stanu technicznego, sanitarnego i ewentualnej naprawy. Zarząd również zwrócił się PUK-u o pozostawianie przez osoby wywożące odpady segregacyjne otwartych klap od pojemników – bowiem było wiele uwag, iż klapy są zbyt ciężkie, co utrudnia ich otwarcie i wyrzucanie śmieci. Zarząd Spółdzielni zwrócił się również z pismem do Urzędu Miasta Rumi w sprawie dodatkowego ustawienia koszy na psie odchody, montażu ławek i koszy na drobne śmieci na terenie osiedla przy głównych ciągach pieszych (należących do miasta). Wystąpiono także w sprawie wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Filtrowej (tzw. park Żelewskiego), jak również dosadzenia w parku drzew i krzewów.
Niewątpliwie znaczącą ilość zgłoszeń mieszkańców stanowiły te dotyczące konieczności zwiększenia nasadzeń – zwłaszcza na terenie Osiedla Centrum, ale nie tylko. Mieszkańcy chcieliby, aby osiedle zazieleniło się jeszcze bardziej. I Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą postanowiły, że jeszcze w roku bieżącym Spółdzielnia przeznaczy na ten cel dodatkowe środki finansowe.
Ponadto z propozycji zgłoszonych przez mieszkańców w planie remontów na bieżący rok uwzględniono:
– remont chodnika od budynku Gdańska 14 w kierunku ulicy Gdańskiej
– remont chodnika od Gdańskiej 18 w kierunku Gdańska 8.
– wykonanie chodnika od budynku Gdańska 31 w kierunku ulicy Katowickiej
– remont chodnika od łącznika Gdańska 26/28 w kierunku przystanku autobusowego
– remont chodnika przy pergoli i trzepaku przy budynku Gdańska 26 w kierunku budynku Pomorska 29
– remont chodnika od łącznika Gdańska 22/24 w kierunku budynków Kujawska 2 i 4
– wykonanie chodnika od budynku Gdańska 22 w kierunku budynków Gdańska 24/Kujawska 2
– wykonanie chodnika od budynków Pomorska 7/9 w kierunku budynku Pomorska 3
Wśród zgłoszonych przez mieszkańców propozycji znalazły się i takie, które nie mogą – ze względów formalno-prawnych – być zrealizowane przez Spółdzielnię. W kilku takich przypadkach Zarząd Spółdzielni wystąpi do Urzędu Miasta (z uwagi na to, że dotyczą one terenu gminy) o realizację takich przedsięwzięć. Dotyczyć to będzie m.in.: budowy progu zwalniającego na ul. Stoczniowców, o wyremontowanie chodnika przy ul. Stoczniowców, o budowę chodnika od budynku Krakowskiej 10 w kierunku ulicy Poznańskiej, o remont ulicy pomiędzy bud. Gdańska 37-39.
Jak widać, mimo że w skali całej Spółdzielni ankiet być może wiele nie wpłynęło, jednakże Zarząd będzie w miarę możliwości wnioski realizował. Bo właśnie taki był cel ankiet – poznać opinię, potrzeby i pomysły mieszkańców. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku więcej osób weźmie udział w ankiecie – bo widać, że warto!

OD 1 KWIETNIA BĘDĄ POJEMNIKI NA ZIELONE?

Informujemy, że w dniu 3 marca br. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Urzędu Miasta z pismem o spowodowanie, aby w okresie wiosenno-jesiennym z terenu naszego osiedla (jedn.E,D,C) odpady zielone były wywożone w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych wnoszonych przez mieszkańców.
Takie rozwiązanie umożliwia zapis w uchwale nr LIV/608/2014 Rady Miejskiej Rumia z dnia 28.08.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
W § 4 ust.7 stwierdza się, że „w ramach opłaty przedsiębiorstwo wywozowe odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość wytworzonych przez nich odpadów, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2-5 – tj. w tym także odpadów zielonych – poza normą ustaloną w ust.2, przy czym właściciele nieruchomości muszą zapewnić we własnym zakresie odpowiednie worki lub pojemniki na te odpady.”.
Takie rozwiązanie pozwoliłoby naszej Spółdzielni, a więc i mieszkańcom, obniżyć koszty związane z wywozem „ zielonego” (trawa, liście, gałęzie itp.). Odpadów tych w okresie wiosenno-jesiennym jest bardzo dużo, a ich wywóz był do tej pory dodatkowo płatny.
Czy to nastąpi już od 1 kwietnia?
Czekamy na decyzję Urzędu Miasta w powyższej sprawie.

Jednoczenie apelujemy do wszystkich mieszkańców wykonujących remonty o niewyrzucanie odpadów poremontowych do zwykłych pojemników na śmieci.
W przypadku przeprowadzania takich prac wszelkie odpady poremontowe (gruz, kafle, armatura, itp.) należy wyrzucać do specjalnych brezentowych worków, które stawiane są przed klatkami (w miejscach niezakłócających komunikację). Worki takie należy zakupić na własny koszt ze specjalistycznej firmy.