NOWY PLAC ZABAW W PLANACH – PROSIMY O OPINIĘ!

plac_zabawJak zapowiadaliśmy w ubiegłym roku, planowane jest powstanie kolejnego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną – tym razem na terenie jednostki C. Plac taki zostałby zbudowany na wzór powstałego terenu rekreacyjnego w jedn. E przy przedszkolu „Iskierka”, który został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców. Natomiast na temat planów dotyczących powstania placu zabaw na terenie jedn. D napiszemy w kolejnych wydaniach biuletynu.
Zachęceni dotychczasowymi doświadczeniami, proponujemy, by nowy plac zabaw powstał na terenie niewykorzystywanego boiska zlokalizowanego przy budynkach Gdańska 33 i 37 oraz Wrocławska 28 (rysunek koncepcji lokalizacji placu zabaw znajduje się obok).
Plac zabaw zajmowałby teren o wielkości ok. 25×65 metrów. Byłby podzielony na dwie części: w większej z nich znalazłyby się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych, w mniejszej natomiast postawione zostałyby urządzenia do ćwiczeń. Zestaw urządzeń byłby podobny do tego, który już zaprasza chętnych na jedn. E. Na terenie tym ustawione też byłyby ławeczki, a cały obszar rekreacyjny zostałby ogrodzony (co ograniczyłoby dostęp psów do tego terenu).
Zarówno planowany, jak i zrealizowany plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną nie spowodują zmian w lokalizacji pozostałych, istniejących placów zabaw na terenie osiedla. Żadne z dotychczasowych nie zostaną zlikwidowane. Koszt nowych urządzeń zostanie pokryty ze środków obrotowych Spółdzielni, co oznacza, że nie wpłynie na wysokość opłat czynszowych.
Zarząd wraz z Radą Nadzorczą chcieliby uzyskać opinię przede wszystkim mieszkańców jednostki „C” w tej sprawie. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie króciutkiej ankiety znajdującej się poniżej. Gdyby któremuś z uczestników ankiety nasunęły się jakieś uwagi, opinie czy propozycje – prosimy je także podać w ankiecie.
Prosimy wydrukowanie ankiety, wypełnienie jej i dostarczenie jej do biura administracji Spółdzielni (do któregokolwiek działu) lub do Domu Kultury. Swoją opinię, zawierającą te same dane, można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Spółdzielni: ds@smj-rumia.pl. Podpisane opinie prosimy przesyłać i dostarczać najpóźniej do 6 marca br.

Dla losów inwestycji obligujące będzie stanowisko mieszkańców jedn. „C”. Ale w opiniowaniu tej konkretnej propozycji mogą oczywiście uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Spółdzielni. Ich głosy oraz ewentualne uwagi będą wskazówką dla realizacji tego zamierzenia przez Spółdzielnię.

Zarząd Spółdzielni

A N K I E T A_plac_zabaw

NIEDŁUGO ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE NA OSIEDLU – płytki terakotowe na klatkach schodowych !!!!

podestyDosłownie za kilka dni rozstrzygniętych zostanie pierwszych dziesięć przetargów, dzięki czemu wyłonieni zostaną wykonawcy prac przewidzianych do realizacji na ten rok. Jak pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Naszych Spraw”, Rada Nadzorcza podczas grudniowego posiedzenia przyjęła prowizoria planów społeczno-gospodarczego oraz funduszu remontowego. Szacunkowy koszt prac do wykonania wynosi ponad 2,6 miliona złotych, jednakże ostateczna kwota będzie znana po przeprowadzeniu wszystkich przetargów.
Z większych prac Spółdzielnia w roku bieżącym kontynuować będzie remonty i układanie chodników z kostki, rozbudowę parkingów, remont wiat śmietnikowych – na wzór nowych estetycznych pergoli, które stanęły np. przy bud. Gdańska 33, 37.
Sporym przedsięwzięciem będzie malowanie kolejnych klatek schodowych w budynkach, gdzie po raz pierwszy zostaną na biegach i podestach w całości ułożone płytki terakotowe. Dotychczas ze względu na szerszy zakres prac (a więc i wyższe koszty) związany z cekolowaniem, płytki terakotowe były układane wyłącznie w klatkach, w których wszyscy mieszkańcy zdecydowali się partycypować w kosztach takich dodatkowych prac. Ze względu na to, że praceIMAG2393 z cekolowaniem zostały już wszędzie wykonane, środki niegdyś przeznaczane na ten cel zostaną przeznaczone właśnie na ułożenie płytek. Dzięki temu na klatkach niewątpliwie zwiększy się estetyka i będzie po prostu ładniej.
Kontynuowane będą – rozpoczęte w ubiegłym roku – remonty podestów wejściowych, które zostaną wyłożone antypoślizgowymi kamiennymi płytami – tak jak np. przy budynku przy ul. Opolskiej 5. Wśród nowych pozycji znalazła się wymiana bardzo zniszczonych, starych wyłazów dachowych oraz montaż schodów nożycowych przy wyjściach na dachy budynków. Aktualnie zamontowane wyłazy są w bardzo złym stanie technicznym, bardzo ciężko się je obsługuje, stanowią też one realne zagrożenie zwłaszcza w trakcie porywistych wiatrów.
W tym roku przewidziano też naprawę loggii w budynkach wysokich, tj. Wrocławska 31 i Krakowska 10. Prace te muszą być przeprowadzone w związku z ciągłym [w trakcie opadów] zaciekaniem ścian powstającym na łączeniach loggii ze ścianami budynku.

LUSTRACJA W SPÓŁDZIELNI

Półtora miesiąca trwała lustracja działalności inwestycyjnej naszej Spółdzielni za lata 2013 i 2014. Kontrolę przeprowadziła lustrator Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
W trakcie lustracji badano m.in. podstawy prawne i organizacyjne działalności inwestycyjnej, potrzeby mieszkaniowe a program inwestycyjny, sprawy terenowo-prawne, przygotowanie inwestycji, nadzór inwestorski, rozliczenie kosztów inwestycji i prawidłowe ich prowadzenie. Jak wynika z informacji przedstawionej przez panią lustrator podczas posiedzenia Rady Nadzorczej – w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.
Pani lustrator podkreśliła, że na pochwałę zasługuje forma finansowania inwestycji, tj. z wpłat bieżących pozyskanych od przyszłych mieszkańców. Spółdzielnia nie zaciąga kredytów na ten cel, a sprzedaż mieszkań realizowana jest przez inwestora zastępczego – dzięki temu w żadnym momencie Spółdzielnia nie jest obciążana kosztami budowy mieszkań.
Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, a Związek Rewizyjny wystosuje do Spółdzielni także list polustracyjny, który zostanie zamieszczony na łamach „Naszych Spraw”, a także przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu.

PROWIZORIUM PLANU REMONTÓW NA 2015R.

Rada Nadzorcza podczas grudniowego posiedzenia przyjęła uchwały dotyczące funkcjonowania Spółdzielni w 2015 roku. Zatwierdzona została stawka eksploatacji podstawowej wraz z odpisem na fundusz remontowy, która siódmy rok z rzędu nie zmieniła się i wynosić będzie nadal 2,5 zł/m2. Jak zapewne Państwo pamiętają, podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia i na łamach biuletynu przedstawiliśmy porównanie stawek czynszu naszej i innych spółdzielni z okolicznych miast. I nasza stawka w 2014r. była jedną z najniższych wśród tych spółdzielni. Podobne porównanie przygotujemy również w tym roku, jak tylko inne spółdzielnie podejmą uchwały zatwierdzające stawki na rok bieżący.

Rada zatwierdziła ponadto prowizoria planów społeczno-gospodarczego oraz funduszu remontowego. Wykaz robót przewidzianych na ten rok zamieszczamy tu. Szacunkowy koszt prac wynosi ponad 2,6 miliona złotych, jednakże ostateczna kwota będzie znana po przeprowadzeniu przetargów wyłaniających wykonawców robót.
Wśród przewidzianych prac znalazło się wiele pozycji, które są wykonywane każdego roku (np. dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach, remonty układów kontrolno-pomiarowych w węzłach cieplnych). Spółdzielnia w roku bieżącym kontynuować będzie remonty i układanie chodników z kostki, rozbudowę parkingów, remont wiat śmietnikowych. Sporym przedsięwzięciem będzie malowanie kolejnych klatek schodowych w budynkach, gdzie po raz pierwszy zostaną na biegach i podestach w całości ułożone płytki terakotowe. Wymieniane będą też ostatnie stare słupy oświetleniowe, a także naprawiane podesty wejściowe, które zostaną wyłożone antypoślizgowymi kamiennymi płytami.
Wśród nowych pozycji znalazła się wymiana bardzo zniszczonych, starych wyłazów dachowych oraz montaż schodów nożycowych przy wyjściach na dachy budynków. Aktualnie zamontowane wyłazy są w bardzo złym stanie technicznym, bardzo ciężko się je obsługuje, stanowią też one realne zagrożenie zwłaszcza w trakcie porywistych wiatrów. W ramach planu przewidziano też naprawę loggii w budynkach wysokich, tj. Wrocławska 31 i Krakowska 10. Prace te muszą być przeprowadzone w związku z ciągłym [w trakcie opadów] zaciekaniem ścian powstającym na łączeniach loggii ze ścianami budynku

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA?

Od kilku lat wiele się mówi o ekologicznych rozwiązaniach w domkach, a ostatnio także w budownictwie wielorodzinnym. I właśnie w tym zakresie od pewnego czasu Zarząd Spółdzielni prowadzi „rekonesans” po różnych rozwiązaniach, które być może mogłyby funkcjonować także w naszej Spółdzielni.
Skupiono się w głównej mierze na możliwości produkcji energii elektrycznej oraz ciepła pozyskanych z promieniowania słonecznego i wykorzystania ich do oświetlenia terenów wspólnych, w tym przede wszystkim klatek schodowych i piwnic oraz do podgrzewu wody. W tym zakresie sprawdzana jest możliwość montażu i eksploatacji systemów – do produkcji energii elektrycznej i ciepła, które byłyby zainstalowane na budynkach.
Oczywiście koszt przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia byłby ogromny, dlatego też Spółdzielnia chciałaby wykorzystać możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak też z funduszy unijnych na lata 2016-2020.
O efektach tych starań i analiz będziemy na bieżąco informować na łamach biuletynu.