OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2018 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn. w Pucku, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w sprawie przeciwko dłużnikowi/dłużnikom: Irena Sołdan, Andrzej Sołdan, położonego przy Kujawska 2/37, 84-230 Rumia, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00087691/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 37 położony: 84-230 Rumia, Kujawska 2/37 dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00087691/0 wraz z udziałem w prawie własności przynależnego gruntu pod budynkiem – działki nr 207/8 o powierzchni 2847 m2 objętej KW GD1W/00080785/7 oraz takim samym udziałem 6264/360453 w częściach wspólnych budynku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i odrębnego wc. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica nr 37 o powierzchni 3,03m2 . Wyjście z tarasu schodami żelbetowymi do ogródka przydomowego.

Suma oszacowania wynosi 163 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Migowski
Kancelaria Komornicza, Adama Mickiewicza 8, Puck, 84-100 Puck
tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122
Sygnatura: Km 125/12

UWAGA! NOWE CENY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ

Od dnia 18 maja 2018 obowiązuje nowa taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków PEWIK Gdynia Sp. z o.o, która będzie obowiązywała na okres trzech lat na terenie Komunalnego Związku Gmin “Dolina Redy i Chylonki”.

W pierwszym roku cena za wodę i kanalizację wyniesie
9,28 zł/m3 (dotychczas wynosiła ona 9,32 zł/m3), w drugim roku 9,35 zł/m3, a 9,31 zł/m3. Zmiany ceny zostaną wprowadzone w wymiarze opłat od 1 października 2018 r., natomiast różnice cenowe zostaną uwzględnione
w rozliczeniu mediów.

Uwaga! Awaria windy

W związku z planowanym remontem silnika dźwigu w klatce C przy ul. Krakowskiej 10 w dniach od 22 maja do 4 czerwca 2018 roku ogranicza się jazdy windy poprzez wyłączenie niektórych pięter.
Za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK JANOWA

Komisja Społeczno-Samorządowa RN naszej Spółdzielni po raz kolejny przeprowadzi doroczny „Konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i balkon Janowa”. Członkowie Komisji zachęcają wszystkich mieszkańców
do upiększania swoich balkonów i ogródków.
Wszyscy miłośnicy ukwieconych i pięknych oaz zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś balkon lub ogródek do 13 lipca 2018r. (piątek). Zgłoszenia składać należy w Domu Kultury SM „Janowo” osobiście, telefonicznie
pod nr: (58) 671-82-93 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
mk@smj-rumia.pl. Mile widziane zdjęcia (maximum 5 sztuk). Komisja dokona wyboru najpiękniejszych aranżacji – przegląd balkonów i ogródków przydomowych będzie miał miejsce pod koniec lipca br. Wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas festynu „Janowska Biesiada” (zaplanowanego na 25 sierpnia)

UWAGA!!! INFORMACJE PRZEZ TELEFON

Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i planowane wejście w życie w dniu 25 maja 2018r. unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) informujemy, iż udzielanie drogą telefoniczną jakichkolwiek informacji dotyczących lokalu mieszkalnego, konta czynszowego, itp. będzie możliwe jedynie po dokonaniu weryfikacji hasła uwierzytelniającego – ustalonego specjalnie w tym celu. Aby określić indywidualne hasło, które stanowić będzie podstawę
do identyfikacji osoby dzwoniącej – należy wypełnić oświadczenie i dostarczyć go do Spółdzielni do pokoju nr 7, 8
lub do sekretariatu (pok. 104).

OŚWIADCZENIE – telefon