AUDYT BEZ ZARZUTU

19 i 20 kwietnia w Spółdzielni miał miejsce audyt zewnętrzny sprawdzający funkcjonowanie systemu
ISO 9001:2008.

Kontrolę przeprowadzał audytor z firmy BVC. Audytem objęto działalność działów: członkowsko-administracyjnego, technicznego, organizacyjnego,
a także stanowisko ds. BHP. Sprawdzano dokumentację, działanie zgodne z przyjętymi procedurami, a przede wszystkim z normą jakości ISO 9001:2008.

SM „Janowo” wdrożyła system jakości 15 lat temu, jako jedna z nielicznych spółdzielni mieszkaniowych
w Polsce. Objął on praktycznie całą działalność Spółdzielni od działu członkowskiego, remontowego, technicznego, poprzez sekretariat, windykację, księgowość, administrację osiedla, a na Domu Kultury kończąc.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych niezgodności.

Cele jakości w 2017r.

Przedstawiona w Księdze Jakości polityka jakości jest powiązana ze strategią Spółdzielni i jest ukierunkowana na spełnienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego osiedla a jej realizację gwarantuje zaangażowanie kompetentnych pracowników i wsparcie kierownictwa. Cele jakościowe, których realizacja odbywa się w ramach działań i zobowiązań poszczególnych komórek organizacyjnych spółdzielni podlegają monitorowaniu przez Zarząd Spółdzielni.

 Przyjęte przez Zarząd Spółdzielni do realizacji w 2017 r. cele jakości to:

 • rewitalizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stoczniowców – szacowany koszt 900.000 zł;

 • wykonanie placu zabaw dla najmłodszych w jednostce D – szacowany koszt 145.000zł;

 • cekolowanie i malowanie klatek schodowych wraz z ułożeniem kafli w 10 budynkach – szacowany koszt 1.120.000zł;

 • remont pokryc dachowych i opierzeń w 3 budynkach – szacowany koszt 220.000 zł.

Określone powyżej cele jakości po ich pełnej realizacji pozwolą na podniesienie jakości i podniesienie standardu zamieszkiwania w osiedlu.

Certyfikat ISO 9001:2008

POLITYKA JAKOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JANOWO”

Realizując statutowe cele i przyjętą strategię rozwoju Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Janowo” w Rumi deklaruje:

 • dbać o zasoby mieszkaniowe Spółdzielni oraz otaczającą infrastrukturę zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi i ochroną środowiska, dążyć do podwyższania standardu i estetyki powierzonego majątku,
 • zapewnić mieszkańcom poziom obsługi zgodny z ich oczekiwaniami i właściwymi wymogami prawa przy optymalizacji ponoszonych na ten cel kosztów,
 • starannie dobierać wykonawców zewnętrznych realizujących usługi na rzecz spółdzielni
 • umożliwić mieszkańcom Spółdzielni poprawę warunków mieszkaniowych poprzez prace modernizacyjno-remontowe jak również inwestycyjne.
 • stale rozwijać możliwości zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych członków Spółdzielni i ich rodzin.
 • stymulować aktywność członków Spółdzielni w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców osiedla,
 • uczestniczyć w organizacji odpowiedzialnego i kompetentnego samorządu, który będzie dążył do realizacji celów korzystnych dla mieszkańców osiedla.

Prowadzona przez Spółdzielnię działalność gospodarcza, inwestycyjna oraz kulturalna ma za zadanie realizację przedstawionych powyżej celów. Działalność Spółdzielni realizowana jest zgodnie z procesami Systemu Zarządzania Jakością zgodną z normą ISO 9001:2008.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni deklarują zapewnienie środków na funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i zobowiązują się do jego ciągłego doskonalenia

Rumia, dnia 01 marca 2014r.