ZMIANY W REGULAMINIE OPŁAT ZA MEDIA

W ostatnim czasie Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w „Regulaminie opłat za media”. Były one konieczne, ponieważ upływa termin
na dostosowanie istniejących regulaminów dotyczących rozliczania mediów do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu
i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych
w indywidualnych rozliczeniach. Należy podkreślić, że Ministerstwo
nie uwzględniło licznych wniosków zarządców nieruchomości i nie wprowadziło żadnych zmian do treści rozporządzenia.W celu dostosowania aktualnego regulaminu i wątpliwości interpretacyjnych, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do MKiŚ, w sprawie wykładni stosowania niektórych przepisów określonych w Rozporządzeniu. Przeanalizowano różne rozwiązania i wypracowano model matematyczny pokazujący wpływ przyjętych rozwiązań na ponoszone opłaty przez poszczególnych użytkowników lokali i ostatecznie wypracowano treść regulaminu dotyczącego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów, zgodną z zaleceniami Ministerstwa. Przepisy Rozporządzenia określiły, że należy ustalić w systemie rozliczenia maksymalny i minimalny koszt zakupu ciepła w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokali w budynku wielolokalowym (w węźle rozliczeniowym). Zgodnie z nowymi zasadami, każdy mieszkaniec, którego koszty zużycia ciepła będą niższe od określonego minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, (kosztu zmiennego ciepła, wynikającej z ogrzania lokalu do temperatury 16°C) będzie zobowiązany do uiszczenia tego kosztu. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, regulamin musi również zawierać maksymalny koszt opłaty zmiennej zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 przy uwzględnieniu współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku. Będzie to stanowiło opłatę maksymalną, co oznacza, iż nikt nie może zapłacić więcej, niż wynika to z tego wyliczenia. W widełkach pomiędzy wielkością maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, musi się mieścić wielkość kosztu ciepła w danym lokalu, ustalona na podstawie rozliczenia wykonanego w oparciu o wskazania podzielników ciepła. Zmiany w regulaminie – zgodnie z nowymi przepisami – dotyczą też ustalenia opłaty ryczałtowej dla mieszkań/pomieszczeń, które nie są wyposażone w podzielniki, a są usytuowane w budynku,
w którym rozliczeń dokonuje się w oparciu o podzielniki kosztów.
W takim przypadku rozliczenie za lokal/pomieszczenie nastąpi w oparciu
o maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła. Natomiast właściciele, którzy zdemontowali grzejnik w pomieszczeniach, które powinny być w grzejnik wyposażone, zapłacą ryczałt ustalony w oparciu o minimalny koszt zmienny zakupu ciepła (nie dotyczy to sytuacji w których dokonano połączenia pomieszczeń). Nowe zasady zostaną uwzględnione
przy najbliższym rozliczeniu ciepła po zakończeniu sezonu grzewczego. Aktualny „Regulamin opłat za media” dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Regulaminy” oraz w linku poniżej.

Regulamin opłat za media

Załącznik do regulaminu oplat za media

 

Komentowanie zamknięte.