ZMIANY W REGULAMINIE OPŁAT ZA MEDIA

W ostatnim czasie Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w „Regulaminie opłat za media”. Były one konieczne, ponieważ upływa termin
na dostosowanie istniejących regulaminów dotyczących rozliczania mediów do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu
i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych
w indywidualnych rozliczeniach. Należy podkreślić, że Ministerstwo
nie uwzględniło licznych wniosków zarządców nieruchomości i nie wprowadziło żadnych zmian do treści rozporządzenia.W celu dostosowania aktualnego regulaminu i wątpliwości interpretacyjnych, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do MKiŚ, w sprawie wykładni stosowania niektórych przepisów określonych w Rozporządzeniu. Przeanalizowano różne rozwiązania i wypracowano model matematyczny pokazujący wpływ przyjętych rozwiązań na ponoszone opłaty przez poszczególnych użytkowników lokali i ostatecznie wypracowano treść regulaminu dotyczącego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów, zgodną z zaleceniami Ministerstwa. Przepisy Rozporządzenia określiły, że należy ustalić w systemie rozliczenia maksymalny i minimalny koszt zakupu ciepła w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokali w budynku wielolokalowym (w węźle rozliczeniowym). Zgodnie z nowymi zasadami, każdy mieszkaniec, którego koszty zużycia ciepła będą niższe od określonego minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, (kosztu zmiennego ciepła, wynikającej z ogrzania lokalu do temperatury 16°C) będzie zobowiązany do uiszczenia tego kosztu. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, regulamin musi również zawierać maksymalny koszt opłaty zmiennej zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 przy uwzględnieniu współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku. Będzie to stanowiło opłatę maksymalną, co oznacza, iż nikt nie może zapłacić więcej, niż wynika to z tego wyliczenia. W widełkach pomiędzy wielkością maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła, musi się mieścić wielkość kosztu ciepła w danym lokalu, ustalona na podstawie rozliczenia wykonanego w oparciu o wskazania podzielników ciepła. Zmiany w regulaminie – zgodnie z nowymi przepisami – dotyczą też ustalenia opłaty ryczałtowej dla mieszkań/pomieszczeń, które nie są wyposażone w podzielniki, a są usytuowane w budynku,
w którym rozliczeń dokonuje się w oparciu o podzielniki kosztów.
W takim przypadku rozliczenie za lokal/pomieszczenie nastąpi w oparciu
o maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła. Natomiast właściciele, którzy zdemontowali grzejnik w pomieszczeniach, które powinny być w grzejnik wyposażone, zapłacą ryczałt ustalony w oparciu o minimalny koszt zmienny zakupu ciepła (nie dotyczy to sytuacji w których dokonano połączenia pomieszczeń). Nowe zasady zostaną uwzględnione
przy najbliższym rozliczeniu ciepła po zakończeniu sezonu grzewczego. Aktualny „Regulamin opłat za media” dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Regulaminy” oraz w linku poniżej.

Regulamin opłat za media

Załącznik do regulaminu oplat za media

 

NOWY REGULAMIN W SPRAWIE KLIMATYZATORÓW

Podczas listopadowego posiedzenia Rady Nadzorczej, zatwierdzono „Regulamin montażu indywidualnej jednostki zewnętrznej klimatyzatora”. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o przygotowaniu powyższego regulaminu w związku z wpływającymi od mieszkańców osiedla pytaniami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić podczas montażu klimatyzatora w lokalu mieszkalnym. W powyższym regulaminie zawarto zostały warunki do spełnienia oraz zasady jakich należy przestrzegać, aby móc poprawnie zainstalować klimatyzator,
a także przywołano normy określające poziom hałasu klimatyzatorów.
W związku z coraz większym zainteresowaniem tym tematem podjęto decyzję o przygotowaniu powyższego regulaminu, który ma charakter porządkowy i pozwoli wprowadzić zasady dotyczącego jego montażu
i użytkowania na terenie naszego osiedla. Regulamin montażu indywidualnej jednostki klimatyzatora” dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Regulaminy” oraz w linku poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Regulamin montażu indywidualnej jednostki zewnętrznej klimatyzatora

WZRASTAJĄCE KOSZTY DOSTARCZANYCH MEDIÓW

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 16.11.2022 r. zatwierdzono kolejną podwyżkę cen ciepła – tym razem dla OPEC – z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6 % w zależności od grupy taryfowej. Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 01.01.2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Ponadto Ustawą z dnia 19.09.2022 r. lokale mieszkalne zostały objęte ochroną na czas do 30.04.2023 r. poprzez zastosowanie średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą do 103,82 zł netto/GJ.

Jednocześnie od 1 stycznia 2023 r. zostanie zniesiona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%. Spowoduje to kolejny wzrost kosztów ciepła o 18%, a dostarczanego paliwa gazowegoz obniżonej stawki 0% do 23%.

Wzrost energii elektrycznej został ograniczony do ceny maksymalnej za dostarczoną 1 MWh do 693 zł netto. Również w tym przypadku nastąpi zmiana stawki VAT (z obniżonej stawki 5% do 23%).

Ponadto PGE ENERGIA CIEPŁA S. A. wystąpiła do Prezesa URE o zmianę taryfy dla ciepła, zgodniez Rozporządzeniem MKiŚ w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2022., poz. 2347).

POWRÓT DO PODSTAWOWYCH STAWEK PODATKU VAT (23%), SPOWODUJE AUTOMATYCZNY WZROST OPŁAT ZA DOSTARCZONE MEDIA.

LIKWIDACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Informujemy, że od 01.01.2023 r. zostaną zamknięte nw. rachunki bankowe:

Santander Bank Polska S.A.:   49 1500 1025 1210 2003 6470 0000

PeKaO S.A:   63 1240 3523 1111  0000 4330 3551 

Decyzja o zamknięciu została podyktowana coraz wyższymi opłatami manipulacyjnymi za ich obsługę oraz stale malejącą liczbą wpłat
na powyższe rachunki.

Mieszkańców, którzy posiadają stare książeczki opłat i dokonują wpłat gotówkowych w placówkach pocztowych lub w oddziałach Monetii, prosimy o zwrócenie uwagi na numery kont bankowych wpisanych
na blankietach książeczek.

Przypominamy, że od czerwca br. posiadacie Państwo swoje indywidualne numery rachunków bankowych, które każdorazowo drukujemy na emitowanych wymiarach opłat. Większość mieszkańców dostosowała się już do zmian. Pozostałych także zachęcamy
do korzystania ze spersonalizowanych rachunków, gdyż docelowo staną się one jedynymi, na które będzie można  dokonywać wpłat
za mieszkania/garaże.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA DOSTARCZANEGO PRZEZ OPEC

Decyzją Prezesa URE nr OGD.4210.72.2022.164.XXIII.DJ
z 16 listopada br. zatwierdzono nową taryfę
dla ciepła dostarczanego przez OPEC – z mocą obowiązującą od
1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6%.

Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę
i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Należy podkreślić, że aktualnie na ciepło systemowe obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT. Z zapowiedzi medialnych wynika,
że po 1 stycznia 2023 r. nie zostanie przedłużona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%.

Spowoduje to kolejny wzrost kosztów o 18%.