OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2018 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15,
84-100 Puck, sala 12,
odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: EWA GRAJEWSKA, położonego przy Stoczniowców 5/19, 84-230 Rumia, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00089067/1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Stoczniowców 5 w Rumi. Przedmiotowy lokal nr 19 znajduje się
na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Kuchnia bez oświetlenia światłem dziennym. Mieszkanie ma balkon. Podłogi w pokojach wyłożone panelami, sufity i ściany gładzone i malowane. W kuchni i przedpokoju podłogi wyłożone płytkami terakoty. W kuchni ściany
do wysokości ok. 1,6 m obłożone glazurą, w pozostałym zakresie malowane. W kuchni na kominie tyk jest spękany. W przedpokoju ściany otynkowane tynkiem ozdobnym. W łazience posadzka i ściany obłożone płytkami ceramicznymi. Wyposażenie łazienki: sedes, umywalka, wanna. Okna są pcv.
Pani Ewa Grajewska oświadczyła, iż podczas silnych wiatrów okna nie są szczelne. Drzwi wewnętrzne płycinowe typowe i suwane. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą. Instalacje w lokalu sprawne. Stan techniczny; standard wykończenia i wyposażenia – dość dobry.

Suma oszacowania wynosi 150 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 725,00 zł. Licytant przystępujący
do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 030,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona

w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski

Z uwagi na planowane wyłączenie prądu w budynku administracji Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56,

w piątek, 16 marca 2018 roku,

KASA

będzie czynna do godziny 12.00.

Przepraszamy za utrudnienia.