WZRASTAJĄCE KOSZTY DOSTARCZANYCH MEDIÓW

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 16.11.2022 r. zatwierdzono kolejną podwyżkę cen ciepła – tym razem dla OPEC – z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2022 r. Wzrost ceny 1 GJ waha się w przedziale od ok. 4 do 6 % w zależności od grupy taryfowej. Nowe stawki opłat za ciepło, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i opłatę stałą, zostaną wprowadzone do wymiarów opłat eksploatacyjnych od 01.01.2023 r. Różnica w cenie ciepła za grudzień br. zostanie uwzględniona przy najbliższym rozliczeniu mediów.

Ponadto Ustawą z dnia 19.09.2022 r. lokale mieszkalne zostały objęte ochroną na czas do 30.04.2023 r. poprzez zastosowanie średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą do 103,82 zł netto/GJ.

Jednocześnie od 1 stycznia 2023 r. zostanie zniesiona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznacza powrót do stawki podstawowej VAT 23%. Spowoduje to kolejny wzrost kosztów ciepła o 18%, a dostarczanego paliwa gazowegoz obniżonej stawki 0% do 23%.

Wzrost energii elektrycznej został ograniczony do ceny maksymalnej za dostarczoną 1 MWh do 693 zł netto. Również w tym przypadku nastąpi zmiana stawki VAT (z obniżonej stawki 5% do 23%).

Ponadto PGE ENERGIA CIEPŁA S. A. wystąpiła do Prezesa URE o zmianę taryfy dla ciepła, zgodniez Rozporządzeniem MKiŚ w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2022., poz. 2347).

POWRÓT DO PODSTAWOWYCH STAWEK PODATKU VAT (23%), SPOWODUJE AUTOMATYCZNY WZROST OPŁAT ZA DOSTARCZONE MEDIA.

Komentowanie zamknięte.