OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: IRMINA KOZŁOWSKA, MARIA LANGE, położonego przy GDAŃSKA 18/40, 84-230 RUMIA, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00088191/2.
Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się w budynku wybudowanym w 1981 r. Jest to cztero-piętrowy budynek mieszkalny wielorodzinny. Najbliższe sąsiedztwo budynku stanowią budynki wielorodzinne. Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 59,61 m2 znajduje się na drugim piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Z dużego pokoju jest wyjście na balkon. Podłogi w pokojach i przedpokoju są wyłożone panelami. Ściany w pokojach otynkowane, tynki gładzone i malowane. Okna pcv. W przedpokoju ściany obłożone panelami mdf. Drzwi wewnętrzne płycinowe. W kuchni podłoga wyłożona jest również panelami, a ściany do wysokości ok. 1,2 m obłożone są glazurą (płytki starszego typu). W pozostałym zakresie ściany w kuchni są malowane. W łazience i w wc posadzki są wyłożone terakotą, ą ściany do wysokości ok. 1,6 m obłożone glazurą – płytki starego typu. W pozostałym zakresie ściany w łazience i wc są malowane. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą. Stan techniczny i standard mieszkania – średni.

Suma oszacowania wynosi 233 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Nogalski
Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo
tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499
Sygnatura: KM 168/17

Możliwość komentowania jest wyłączona.