Rada Nadzorcza wybrana  W dniach 4-7 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni zatwierdzili wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad oraz dokonali wyboru Rady Nadzorczej na kolejne trzy lata.

Uwaga! Uwaga!

Przypominamy, że od 1 lutego br. nie można dokonywać opłat czynszowych na konto Spółdzielni w Banku Rumia Spółdzielczym.
Osoby posiadające książeczki z numerem konta w BRS mogą z nich korzystać jedynie przy płatności za czynsz w kasie. Natomiast wpłaty na konto Banku spowodują, że środki zostaną cofnięte.
Poniżej zamieszczamy aktualne lokalizacje placówek, w których można zapłacić czynsz bez prowizji:

 • Poczta Polska (wszystkie placówki)
 • Monetia

– ul. Dąbrowskiego 125
– ul. Dąbrowskiego 2
– ul. Kosynierów 17

 • Bank Millenium, ul. Starowiejska 9
 • Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131
 • PKO BP, ul. Sobieskiego 16
 • BZ WBK, Dąbrowskiego 20
 • BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z książeczek opłat, bez prowizji dokonywane są jedynie wpłaty na drukach z książeczek zawierających konto konkretnego banku. Książeczki można otrzymać w Spółdzielni (pokój nr 8 i 30).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi serdecznie zaprasza Członków Spółdzielni na

WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Domu Kultury „Janowo” przy ul. Pomorskiej 11 w Rumi
według poniższego harmonogramu:

 

data godz. budynki
Część I 4.04.2017r.

wtorek

18.00 Gdańska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20; Dokerów 1, 3, 7;

Stoczniowców 2K, 2L, 2M, 2N, 2T, 2U, 2W, 5.

Część II 5.04.2017r.

środa

18.00 Pomorska 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 17C, 17D, 19, 21, 23, 25, 29, 31; Katowicka 17;

Gdańska 22, 24, 26, 28; Kujawska 2, 4 i 15.

Część III 6.04.2017r.

czwartek

18.00 Gdańska 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Wrocławska 28, 33, 35, 37, Poznańska 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Szczecińska 1, 18.
Część IV 7.04.2017r.

piątek

18.00 Stoczniowców 11; Dąbrowskiego 52; Wrocławska 31; Krakowska 10;  Warszawska 23, 24, 25, 26, 27, 29; Opolska 2, 4, 5; Elbląska 5; Wileńska 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30; Gdyńska 53, 55, 62, 64, 66, członkowie oczekujący; członkowie – osoby prawne i fizyczne posiadające jedynie garaże.

 

Komplet materiałów na WZ będzie wyłożony w sali konferencyjnej pok. 104 w siedzibie Spółdzielni w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 56 od dnia 21.03.2017r.
Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi materiałami w godzinach:
pon. 8.00 – 17.00; wt. – czw.8.00 – 15.00; pt.8.00 – 14.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i powołanie Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej.
 4. Sprawozdanie komisji skrutacyjno-wyborczej.
 5. Przyjęcie protokołów Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 5-7 kwietnia 2016r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok wraz z omówieniem ustaleń zawartych w liście polustracyjnym z lustracji z działalności inwestycyjnej za 2016 rok oraz przedstawienie stosownych wniosków.
 7. Przedstawienie bilansu i raportu biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 rok.
 9. Dyskusja dotycząca bilansu oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
 10. Przedstawienie przez Prezydium i głosowanie nad następującymi uchwałami:
  10.1.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia wyniku finansowego za rok 2016,
  10.2.  w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.,
  10.3.  w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016r. i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni:
  11.1.  podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
  11.2.  rozdanie kart do głosowania;
  11.3.  prezentacja kandydatów;
  11.4.  głosowanie.
 1. Przedstawienie przez Prezydium, dyskusja i głosowanie nad następującymi uchwałami:
  12.1.  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo” w Rumi nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 84 przy ul. Pomorskiej 31 w Rumi wraz z pomieszczeniem przynależnym  do w/w lokalu oraz udziałem w nieruchomości wspólnej,
  12.2.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Rumia poprzez rozwiązanie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste lub zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy nieruchomości, na której znajduje się kanał cieplny przebiegający pomiędzy ul. Wileńską i ul. Elbląską w Rumi),
  12.3.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Rumia poprzez rozwiązanie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste lub zrzeczenie się prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy drogi o nawierzchni asfaltowo – brukowej wokół pawilonu przy ul. Pomorskiej 11 w Rumi),
  12.4.  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Rumia poprzez rozwiązanie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste lub zrzeczenie się prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy nieruchomości, na której znajduje się m.in. parking i przejście do Szkoły Ekologicznej),
  12.5.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Rumia (dotyczy terenów przy pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi),
  12.6.  w sprawie wyboru delegata SM „Janowo” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP,
  12.7.  w sprawie wyboru zastępcy delegata SM „Janowo” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.
 1. Dyskusja.
 2. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjno-wyborczą zbiorczych wyników wyborów członków Rady Nadzorczej (dotyczy wyłącznie części IV WZ w dn. 07.04.2017r.)
 3. Zamknięcie obrad.

UWAGA!!!
Członek Spółdzielni posiadający więcej niż jedno mieszkanie czy garaż, które przynależą do więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 69 ust. 6 Statutu SM „Janowo”, może uczestniczyć wyłącznie w jednej – wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia.

ZWIĄZEK REWIZYJNY PROSI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O POPARCIE PROTESTU

21 lutego do Spółdzielni wpłynęło pismo ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie „Ogólnopolskiego protestu członków Spółdzielni Mieszkaniowych” przeciwko antyspółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze, autorstwa ugrupowania Kukiz’15 (druk sejmowy nr 1268 – dostępny na stronie www.sejm.gov.pl, zakładka: prace sejmu).
Jak czytamy w piśmie, po raz kolejny podejmowana jest próba uchwalenia przepisów, które naruszają demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni, a przede wszystkim są niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP. Są też zamachem na majątek członków Spółdzielni. Projekt ustawy zakłada m.in. przymusowe tworzenie wspólnot mieszkaniowych w budynkach, w których 20% mieszkańców przekształciło spółdzielcze prawo do lokalu w odrębną własność, bez pytania o to samych zainteresowanych, a więc mieszkańców. Warto dodać, że w naszej Spółdzielni dotyczyłoby to każdej nieruchomości budynkowej.
Autorzy pisma proszą o poparcie „Protestu” wszystkich członków Spółdzielni poprzez złożenie pod nim podpisu. Pełna treść „Protestu”, jak też listy poparcia wyłożone są w biurze Spółdzielni – na stoliku przy kasie na I piętrze. Podpisy zbierane będą do końca marca br.
Warto nadmienić, że nie jest to jedyna reakcja na projekt ustawy, który w istocie ma na celu likwidację spółdzielni mieszkaniowych. W minionym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych z Gdyni, Rumi i Redy (w tym i naszej), podczas którego dyskutowano na temat projektu nowelizacji, a także wystosowano list do prezesa PiS z prośbą o niepopieranie tego projektu przez partię większościową w Sejmie.